Personal touch in finance

02 January 2012

Forfaitaire berekening voor privégebruik auto!

02 January 2012

Per 1 juli 2011 is het mogelijk om voor het privégebruik van de auto van de zaak, een forfait toe te passen voor de verschuldigde btw. Dit is definitief vastgesteld op 20 december 2011.

Het privégebruik van de auto van de zaak door u of uw personeel zonder dat daar een vergoeding tegenover staat, vormt een belaste dienst als voor de auto recht op aftrek is ontstaan. Hierdoor volgt er een btw-correctie op basis van werkelijke kilometerverhoudingen. U dient dan ook een administratie bij te houden waaruit blijkt in hoeverre de auto voor privédoeleinden is gebruikt en welke kosten hieraan zijn toe te rekenen. Omdat het soms niet mogelijk is dat deze gegevens uit de administratie blijken, kan onder voorwaarden de verschuldigde btw per auto worden vastgesteld middels een forfaitaire berekening.

Wat houdt het forfait in?

Het forfait houdt in dat de btw die is verschuldigd voor het privégebruik van de auto wordt vastgesteld op 2,7% van de catalogusprijs, inclusief btw en bpm, van de auto. U kunt dit forfait alleen toepassen als uit de administratie niet blijkt in hoeverre de auto voor privédoeleinden is gebruikt en welke kosten daaraan zijn toe te rekenen.

Maakt u gebruik van het forfait? Dan dient u de volgende voorwaarden in acht te nemen:
  • U brengt btw op gemaakte autokosten in aftrek;
  • U moet eenmaal per jaar en wel in het laatste belastingtijdvak van het kalenderjaar btw aangeven voor het privégebruik auto. De verschuldigde btw bedraagt dan 2,7% van de catalogusprijs van de betreffende auto. Dit percentage wordt naar tijdsgelang berekend (het aantal dagen dat de auto mede voor privédoeleinden ter beschikking staat).

Let op!

Nu het forfait pas met ingang van 1 juli 2011 van kracht is geworden mag u over het jaar 2011 het forfait naar tijdsgelang toepassen!

News archive 2012

    Together as One.
    Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.