Personal touch in finance

15 January 2014

Extra gegevens op jaaropgaaf 2013

15 January 2014

Als werkgever moet u aan uw werknemers na afloop van het jaar een jaaropgaaf verstrekken. Deze jaaropgaaf is vormvrij, maar er moeten wel een aantal verplichte gegevens op staan. Op de jaaropgaaf over 2013 dient u zelfs twee nieuwe gegevens te vermelden: de werkgeversheffing Zvw en het totaal van de premies werknemersverzekeringen.

Jaaropgaaf 2013

De jaaropgaaf aan uw werknemers bevat altijd een aantal verplichte gegevens. Denk aan de naw-gegevens en het BSN/Sofinummer, het totale loon van uw werknemer over het afgelopen jaar (kolom 14 van de loonstaat) en de ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen, het totaalbedrag aan verrekende arbeidskorting en het loon voor de Zorgverzekeringswet (Zvw), de ingehouden bijdrage Zvw en de eventueel verrekende levensloopverlofkorting. Verder moet u ook aangeven of de loonheffingskorting wel of niet is toegepast.

Op de jaaropgaaf over 2013 die u dit jaar verstrekt moeten bovendien twee nieuwe gegevens worden vermeld. Het betreft allereerst de werkgeversheffing Zvw. Dit is het bedrag voor de Zvw dat u over het premieloon van uw werknemer heeft betaald aan de Belastingdienst. In 2013 bedroeg dit maximaal € 3.941. Ten tweede gaat het om het totale bedrag dat u voor de werknemer vorig jaar heeft betaald aan premies werknemersverzekeringen.

Met het opnemen van deze twee nieuwe gegevens krijgt uw werknemer meer inzicht in de bedragen die u als werkgever voor hem heeft betaald.

Let op!

Ook de laatste loonstrook van het jaar kan dienen als jaaropgaaf. Op de loonstrook moeten dan de cumulatieve verplichte gegevens staan.

News archive 2014

Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.