Personal touch in finance

09 April 2014

Uitstel van betaling bij betalingsproblemen

09 April 2014

Heeft u als ondernemer een belastingaanslag ontvangen, maar kunt u deze door betalingsproblemen niet op tijd betalen, dan kan de Belastingdienst u uitstel van betaling verlenen. In totaal zijn er drie vormen van betalingsuitstel: regulier, bijzonder en kortlopend.

Regulier uitstel

Bij regulier uitstel kunt u voor maximaal één jaar uitstel van betaling krijgen. Hiervoor moet een schriftelijk verzoek worden ingediend en moet u zekerheid kunnen geven, bijvoorbeeld met een bankgarantie of een hypotheek. Kunt u geen zekerheid geven, dan wijst de Belastingdienst uw schriftelijk verzoek om uitstel van betaling af.

Let op!
Over het uitgestelde bedrag betaalt u wel rente. Hoe langer het uitstel, hoe meer rente u betaalt.

Bijzonder uitstel

In bijzondere omstandigheden kunt u uitstel van betaling krijgen voor een periode langer dan één jaar of kan worden afgeweken van de zekerheidseis. Met een verklaring van een derdedeskundige moet aannemelijk worden gemaakt, dat:
  • de betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn;
  • de onderneming bedrijfseconomisch gezond is;
  • het aflossingsplan realistisch is.

De Belastingdienst zal ook bij deze vorm van uitstel wel zoveel mogelijk zekerheid verlangen.

Kortlopend uitstel

Tot slot kunt u ook, zonder nader onderzoek, uitstel van betaling krijgen voor maximaal vier maanden. Dit uitstel kunt u ook telefonisch krijgen. Daarbij gelden onder meer de volgende voorwaarden:
  • De totale openstaande belastingschuld is minder dan € 20.000.
  • U heeft voor de openstaande belastingschuld geen dwangbevel gekregen.
  • Er is geen sprake van een aangifteverzuim (u heeft altijd tijdig aangifte gedaan) en er is geen onbetaalde vergrijpboete.

Een telefonisch verzoek om uitstel van betaling is géén melding betalingsonmacht. Is sprake van betalingsonmacht, dan moet u dat apart schriftelijk melden bij de Belastingdienst.

Let op!

Heeft u gebruik gemaakt van kortlopend uitstel, dan komt u niet meer in aanmerking voor een andere vorm van uitstel. Houd er ook rekening mee dat de Belastingdienst u rente in rekening brengt.

News archive 2014

    Together as One.
    Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.