Personal touch in finance

28 October 2019

Bedrag minimumloon per 2020 bekend

28 October 2019

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 januari 2020 1,1% verhoogd. Het minimumloon komt daarmee op € 1.653,60 bruto per maand. Het minimumloon gaat per week € 381,60 bedragen en per dag € 76,32.

De minimumloonbedragen worden uitgedrukt in bedragen per maand, per week en per dag. Een uniform wettelijk minimumuurloon kent de wet niet.

Verschillen per sector

Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector gebruikelijk is voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week.

Welvaartsontwikkeling

Wettelijk is geregeld dat de algemene welvaartsontwikkeling zo mogelijk ook tot uitdrukking moet komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden. Hiervan kan worden afgeweken als er sprake is van een bovenmatige loonontwikkeling of een volumeontwikkeling in de sociale zekerheidsregelingen. Uit cijfers van het CPB blijkt dat dit voor 2020 niet het geval is.

Heeft u vragen over het wettelijk minimumloon, neem dan contact met ons op.

News archive 2019

Borrie is an active and driving force in the Alliott Group, a worldwide alliance in the field of accountancy, tax advice and consultancy.