Personal touch in finance

17 March 2020

Werktijdverkorting en coronavirus

17 March 2020

Heeft het coronavirus invloed op uw bedrijf en heeft u daardoor tijdelijk minder werk? Werktijdverkorting, ofwel deeltijd-WW, kan dan een oplossing bieden.

Wat houdt het in?

Werktijdverkorting houdt letterlijk in: een verkorting van de werktijd van medewerkers die door buitengewone omstandigheden minder loon ontvangen voor een korte periode. De werktijdverkorting is dus een vangnet vanuit de overheid voor werkgevers. Het doel van werktijdverkorting (WTV) is het overbruggen van een periode van abnormale slapte. De uiteindelijke bedoeling is dat de loonkosten verminderen om op die manier financiële problemen te voorkomen.

Concreet betekent het dat werknemers voor wie tijdelijk geen of minder werk is, in dienst blijven van de werkgever, terwijl over de niet-gewerkte uren een WW-uitkering wordt betaald.

Wat zijn de voorwaarden voor WTV?

  • Het gaat om een periode van tenminste 2 en ten hoogste 24 kalenderweken;
  • Gedurende deze periode zal naar verwachting ten minste 20% van de arbeidscapaciteit niet worden benut;
  • Het gaat om een vermindering in bedrijvigheid door buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend.

Wat is de procedure?

Een aanvraag voor WTV wordt aangevraagd bij het Ministerie van SZW. In het geval de vergunning wordt afgegeven, dient de werkgever na ontvangst daarvan dit direct (uiterlijk op de tweede dag van de vergunning!) bij het UWV te melden. Na de afloop van de vergunningsperiode (maximaal 6 weken) kan een werkgever een WW-uitkering voor zijn werknemers aanvragen bij het UWV.
Het UWV vergoedt dus achteraf de uren dat de werknemers niet werkten tijdens de vergunningsperiode. De werkgever betaalt dus minder loonkosten, terwijl de werknemers volledig in dienst blijven. Tijdens de WTV-periode heeft een werknemer dezelfde plichten zoals tijdens een gewone WW-uitkering, maar een werknemer heeft geen sollicitatieplicht.
Let op: houd tijdens de periode van WTV de uren van de werknemers goed bij!
Na afloop van de vergunningsperiode van 6 weken kan een verlenging aangevraagd worden indien de situatie in de tussentijd niet verbeterd is.

Werktijdverkorting en Corona

Het Ministerie van SZW maakt het mogelijk voor bedrijven die getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus om gebruik te maken van de WTV. Dit valt dus onder een buitengewone omstandigheid, zoals hierboven beschreven. De WTV kan in dit geval aangevraagd worden in het geval er minstens 20% minder werk is en er een direct verband bestaat tussen deze vermindering en het coronavirus.

Als de vergunning voor WTV wordt goedgekeurd, ontvangt de werkgever (achteraf) de WW-uitkering voor het aantal uren waarvoor de WTV is aangevraagd. Deze uitkering bedraagt over het algemeen 75% van het loon voor de eerste twee maanden en 70% voor de periode daarna (rekening houdend met het maximum dagloon).
De werkgever is formeel vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht voor de uren die de werknemer in het kader van de werktijdverkorting niet werkt. Tijdens de periode van WTV betaalt de werkgever de loondoorbetaling ten hoogte van de WW-uitkering. Een werkgever mág de uitkering aanvullen tot 100% van het salaris van de werknemer, maar is hiertoe juridisch dus niet verplicht. Dit kan anders geregeld zijn als in een cao of arbeidsvoorwaardenregeling is afgesproken dat het loon geheel of gedeeltelijk toch wordt doorbetaald. Ook is het mogelijk dat de minister één deze dagen komt met een aanpassing van deze regeling.

Uitzonderingen en aandachtspunten

  • Een werkgever kan geen WTV aanvragen voor oproepkrachten, nul-urencontracten en uitzendkrachten. Eventuele werktijdverkorting van uitzendkrachten loopt via de uitzender.
  • Voor zieke werknemers kan géén WTV worden aangevraagd. Voor hen loopt de loondoorbetaling onverminderd door.
  • In het geval er sprake is van een OR in uw onderneming is het verplicht om de OR-advies te vragen vóórdat de WTV wordt aangevraagd.

Werktijdverkorting en ontslag

Bij de aanvraag voor WTV dient de werkgever in te schatten of er sprake is van een tijdelijke of een structurele werkvermindering. In het geval van een structurele werkvermindering kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. In dit geval is er sprake van ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen.

Heeft u vragen over de mogelijkheid van werktijdverkorting, neem dan contact met ons op.

News archive 2020

    Together as One.
    Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.