Personal touch in finance

04 april 2014

Investeringsaftrek vergeten? Herstel is mogelijk!

04 april 2014

Speciaal voor ondernemers die per abuis in hun aangifte vergeten te kiezen voor toepassing van de investeringsaftrek, is er een herstelmogelijkheid. Doet u binnen vijf jaar na afloop van het boekjaar alsnog een verzoek om investeringsaftrek, dan zal de Belastinginspecteur de aanslag ambtshalve verminderen.

Investeringsaftrek

Investeert u als ondernemer in de inkomsten- of vennootschapsbelasting in bedrijfsmiddelen, dan heeft u mogelijk recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Niet alle bedrijfsmiddelen komen in aanmerking en bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag van minder dan € 450 zijn zonder meer uitgesloten.

Investeert u in bedrijfsmiddelen die zijn aangewezen op de Energielijst, dan kunt u mogelijk ook gebruik maken van de energie-investeringsaftrek (EIA). Voor bedrijfsmiddelen die zijn aangewezen op de Milieulijst is er de milieu-investeringsaftrek (MIA).

Kiezen voor investeringsaftrek

De Belastingdienst past de investeringsaftrek niet automatisch toe. De ondernemer die recht heeft op investeringsaftrek zal hiervoor in de aangifte moeten kiezen.

Wat nu als u aan alle voorwaarden voor de toepassing van de KIA voldoet, maar u verzuimt om hiervoor een keuze te maken bij de aangifte? Heeft u niet op tijd gekozen, dan is er geen man overboord. U mag dan alsnog binnen vijf jaar een verzoek indienen voor investeringsaftrek. U verzoekt de inspecteur dan om een ambtshalve vermindering toe te passen. De termijn van vijf jaar vangt aan na het einde van het jaar waarin investeringsaftrek in aanmerking had kunnen worden genomen.

Tip:
Ook als u aan alle voorwaarden voldoet, maar u vergeet in de aangifte te kiezen voor de EIA of de MIA, dan kan nog binnen vijf jaar een verzoek om ambtshalve vermindering worden gedaan. Dit verzoek kan tevens omvatten het verzoek om alsnog de kosten van een energie-advies of een milieu-advies in aanmerking te nemen.

Let op!

Investeringen kunnen zowel voor de KIA als de EIA of de MIA in aanmerking komen. Een investering kan echter niet zowel voor de EIA als de MIA in aanmerking komen.

Nieuwsarchief 2014

    Together as One.
    Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.