Personal touch in finance

03 april 2018

Geen begroting? Geen BIZ-heffing!

03 april 2018

Als de gemeente een winkelcentrum of bedrijvengebied wil verbeteren, kan hiervoor een BIZ-heffing worden ingevoerd.

Dan moet echter wel vaststaan dat de heffing ook daadwerkelijk voor het beoogde doel wordt gebruikt, anders gaat de heffing niet door.

Free riders

Een BIZ-heffing wordt door een gemeente vaak ingevoerd in overleg met betrokken ondernemersverenigingen. Via de heffing kan voorkomen worden dat een aantal ondernemers wel van de activiteiten profiteert, maar er niet aan wil meebetalen. Ook deze zogenaamde free riders moeten een aanslag BIZ-heffing namelijk gewoon betalen.

Voorwaarden

Een BIZ-heffing kent wel een aantal voorwaarden, voordat tot invoering mag worden overgegaan. Om te beginnen de bekende voorwaarden voor gemeentelijke verordeningen. Zo moet hieruit onder meer duidelijk worden wie de BIZ-heffing moet betalen en wat de tarieven zijn.

Besteding middelen

Een BIZ-heffing kent ook strenge voorwaarden voor wat betreft de besteding van de middelen. Een BIZ-heffing kan worden ingevoerd voor de financiering van activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone, of de ruimtelijke kwaliteit of economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone.

Begroting en activiteitenplan

De wet kent de verplichting om voor de uit te voeren activiteiten een begroting op te stellen. Zodoende kan gecontroleerd worden waaraan de middelen worden besteed en of dit overeen komt met de wettelijke eisen.

Geen begroting = geen BIZ

Onlangs vocht een ondernemer uit Spakenburg zijn BIZ-heffing aan voor de rechter omdat een begroting ontbrak. Daarom bleef onduidelijk waaraan de middelen besteed zouden worden. De rechter vernietigde de BIZ-heffing dan ook en stelde verder dat alleen een meerjarenbegroting inzake de inkomsten onvoldoende was. Als ondernemer heeft u er immers recht op om te weten wat er met uw BIZ-heffing gaat gebeuren.

Nieuwsarchief 2018

    Together as One.
    Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.