Personal touch in finance

15 juni 2018

Subsidie Praktijkleren nu aanvragen!

15 juni 2018

De subsidies voor het zogenaamde praktijkleren in een bedrijf voor het studiejaar 2017/2018 kunnen nu worden aangevraagd.

Dit kan tot 17 september 2018 17.00 uur precies. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per student.

Aanvragen via RVO.nl

De aanvraag voor subsidie moet u digitaal indienen via het eLoket van RVO.nl. Hiervoor heeft u minimaal een eHerkenning niveau 1 nodig. Hieraan zijn kosten verbonden en u moet rekening houden met een levertijd. Als u het aanvraagformulier indient, verklaart u dat u aan de voorwaarden van de regeling voldoet. Ook geeft u aan de noodzakelijke administratie in bezit te hebben, zodat u deze bij een eventuele controle beschikbaar heeft.

Bredere doelgroep

De doelgroep van de subsidieregeling Praktijkleren is sinds dit jaar uitgebreid met leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en de entree-opleidingen in het vmbo.

Administratieve verplichtingen

De werkgever van een vmbo-leerling, mbo-bbl-deelnemer of een hbo-student moet over de volgende stukken beschikken:

  • een (praktijkleer)overeenkomst die door alle noodzakelijke partijen is getekend en waaruit onder andere blijkt hoe de begeleiding heeft plaatsgevonden en welk deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties in de beroepsvorming bij de werkgever zijn behaald,
  • een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming,
  • en een administratie waaruit blijkt dat begeleiding heeft plaatsgevonden en de wijze waarop het deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties met betrekking tot de beroepsvorming is behaald.

Voor de aanvraag gebruikt u gegevens die al in uw bezit zijn zoals de (praktijkleer-) overeenkomst.

Tip:

Het is van belang niet tot het laatste moment met de aanvraag te wachten, maar dit zo snel mogelijk na afronding van de begeleiding te doen.

Controles

Na verstrekking van de subsidie voert de RVO steekproefsgewijs controles uit om te zien of de noodzakelijke administratie aanwezig is. Ook controleert de RVO of tijdens de aangevraagde periode begeleiding is geboden. De bewijslast hiervoor ligt bij de werkgever.

Nieuwsarchief 2018

    Together as One.
    Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.